Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 11 grudnia A.D. 2023 - św. Damazego, Papieża i Wyznawcy, kolor szat: biały
 

XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Propria - czyli teksty własne Mszy św. na XV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (25 września 2011.)

Introit

Ps 85:1; 85:2-3

Inclína, Dómine, aurem tuam ad me, et exáudi me: salvum fac servum tuum, Deus meus, sperántem in te: miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die.

Ps 85:4

Lætífica ánimam servi tui: quia ad te, Dómine, ánimam meam levávi.

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Inclína, Dómine, aurem tuam ad me, et exáudi me: salvum fac servum tuum, Deus meus, sperántem in te: miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die.

 

Nakłoń, Panie, ucho swoje i wysłuchaj mnie; ratuj, Boże, sługę swego, który Ci ufał. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo ustawicznie wołam do Ciebie.

Pociesz, Panie, sługę swego, gdyż serce moje do Ciebie wznoszę.

Chwała Ojcu...

Nakłoń, Panie...

 

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Komentarz Pawła Milcarka

Oremus
Ecclésiam tuam, Dómine, miserátio continuáta mundet et múniat: et quia sine te non potest salva consístere; tuo semper múnere gubernétur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Niechaj miłosierdzie Twoje oczyszcza i wzmacnia nieustannie Twój Kościół, Panie! A że bez Ciebie bezpiecznym ostać nie może, rządź nim z daru łaski Twojej. Przez Pana naszego...

Lekcja

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Galatas.

Gal 5:25-26; 6:1-10

Fratres: Si spíritu vívimus, spíritu et ambulémus. Non efficiámur inanis glóriæ cúpidi, ínvicem provocántes, ínvicem invidéntes. Fratres, et si præoccupátus fúerit homo in áliquo delícto, vos, qui spirituáles estis, huiúsmodi instrúite in spíritu lenitátis, consíderans teípsum, ne et tu tentéris. Alter alteríus ónera portáte, et sic adimplébitis legem Christi. Nam si quis exístimat se áliquid esse, cum nihil sit, ipse se sedúcit. Opus autem suum probet unusquísque, et sic in semetípso tantum glóriam habébit, et non in áltero. Unusquísque enim onus suum portábit. Commúnicet autem is, qui catechizátur verbo, ei, qui se catechízat, in ómnibus bonis. Nolíte erráre: Deus non irridétur. Quæ enim semináverit homo, hæc et metet. Quóniam qui séminat in carne sua, de carne et metet corruptiónem: qui autem séminat in spíritu, de spíritu metet vitam ætérnam. Bonum autem faciéntes, non deficiámus: témpore enim suo metémus, non deficiéntes. Ergo, dum tempus habémus, operémur bonum ad omnes, maxime autem ad domésticos fídei.

R. Deo gratias

Bracia: Jeżeli żyjemy duchem, postępujemy też wedle Ducha. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały ani wyzywający wobec innych, ani zazdrośni. Bracia, jeżeli ktoś niebacznie dopuści się wykroczenia, przyprowadźcie go do porządku w duchu łagodności, jako ludzie duchem kierowani. A uważaj na siebie samego, bo pokusa może także ciebie dosięgnąć. Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Bo jeśli kto myśli, że jest czymś, podczas gdy jest niczym, samego siebie oszukuje. Niech każdy bada własne postępowanie, wtedy odniesie chwałę jedynie z własnych uczynków, a nie z tego, co należy się drugim. Bo każdy musi nieść własne brzemię. Ten, którego głosi się słowo Boże, niechaj użyczy ze wszystkich dóbr swoich temu, kto go uczy. Nie łudźcie się. Z Boga szydzić nie można. Co człowiek sieje, żąć będzie. Kto sieje w swym ciele, temu ciało wyda jako plon zgniliznę; a kto sieje w duchu, temu wyda duch jako plon życie wieczne. Czyńmy dobrze i nigdy i nie ustawajmy. Gdy nadejdzie pora, zbierzemy plony, o ile nie ustaniemy w wysiłku. Dlatego, póki jeszcze czas, czyńmy wszystkim dobrze, a zwłaszcza tym, którzy wyznają tę samą co my wiarę.

 

Graduał i Alleluja

Ps 91:2-3

Bonum est confitéri Dómino: et psallere nómini tuo, Altíssime.

V. Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam, et veritátem tuam per noctem. Allelúia, allelúia.

Ps 94:3

Quóniam Deus magnus Dóminus, et Rex magnus super omnem terram. Allelúia.

Błogo jest chwalić Pana i wielbić pieśnią Imię Twe, Najwyższy. Głosić od rana Twoją łaskawość i wierność Twoją wśród nocy.

Gdyż Bogiem wielkim jest Pan i królem wielkim nad całą ziemią. Alleluja.

 

Ewangelia

Sequéntia  sancti Evangélii secúndum Lucam.
R. Gloria tibi Domine!

Luc 7:11-16

In illo témpore: Ibat Iesus in civitátem, quæ vocátur Naim: et ibant cum eo discípuli eius et turba copiósa. Cum autem appropinquáret portæ civitátis, ecce, defúnctus efferebátur fílius únicus matris suæ: et hæc vidua erat: et turba civitátis multa cum illa. Quam cum vidísset Dóminus, misericórdia motus super eam, dixit illi: Noli flere. Et accéssit et tétigit lóculum. - Hi autem, qui portábant, stetérunt. - Et ait: Adoléscens, tibi dico, surge. Et resédit, qui erat mórtuus, et coepit loqui. Et dedit illum matri suæ. Accépit autem omnes timor: et magnificábant Deum, dicéntes: Quia Prophéta magnus surréxit in nobis: et quia Deus visitávit plebem suam.

R. Laus tibi, Christe!
W owym czasie udał się Jezus do miasteczka zwanego Nain. Towarzyszyli mu uczniowie jego i liczna rzesza. Gdy zbliżał się do bramy miasteczka, wynoszono właśnie zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Liczna rzesza z miasteczka szła za nią. Gdy ją Pan ujrzał, ulitował się nad nią i rzekł do niej: "Nie płacz". Potem zbliżywszy się dotknął mar, ci zaś, którzy nieśli zmarłego, przystanęli. Wtedy rzekł: "Młodzieńcze, powiadam ci, wstań!" Zmarły siadł i począł mówić, a Jezus oddał go matce jego. Wszystkich ogarnął strach. Chwalili Boga i mówili: "Wielki prorok powstał miedzy nami, a Bóg nawiedził lud swój".

Ofertorium

Ps 39:2; 39:3; 39:4

Exspéctans exspectávi Dóminum, et respéxit me: et exaudívit deprecatiónem meam: et immísit in os meum cánticum novum, hymnum Deo nostro.

Z tęsknotą czekałem Pana i skłonił się ku mnie, i wysłuchał me modły. I tak znów włożył w me usta pieśń nową, hymn dziękczynienia Bogu naszemu.

Sekreta

Tua nos, Dómine, sacramenta custodiant: et contra diabólicos semper tueántur incúrsus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.
Panie, niechaj Twe Sakramenta nas chronią i bronią od napaści szatańskiej. Przez Pana naszego...

Prefacja (o Trójcy Przenajświętszej)

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in unius singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternaeque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże; Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie. Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie: Święty...

Komunia

Ioann 6:52
Panis, quem ego dédero, caro mea est pro saeculi vita.

Chleb, który Ja daję, jest Ciałem moim za żywot świata.

Pokomunia

S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus
Mentes nostras et córpora possídeat, quaesumus, Dómine, doni coeléstis operátio: ut non noster sensus in nobis, sed iúgiter eius prævéniat efféctus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.

Prosimy Cię Panie, niechaj zawładnie duszą i ciałem naszym działanie Twego daru z nieba i niechaj nie zmysły nasze ale jego skuteczna moc w nas przeważa.


Dodane: 2011.09.23 09:46, Tagi: