Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 czerwca A.D. 2024 - dzień ferialny, kolor szat: zielony
 

Atanazjańskie wyznanie wiary

Św. Atanazy

Św. Atanazy

W uroczystość Trójcy Świętej w czasie Prymy odmawia się piękne wyznanie wiary zwane Symbolem Atanazjańskim, które poniżej zamieszczamy (za serwisem Tradycyjna Liturgia Rzymska w Lublinie).

Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem.

Ktokolwiek chce być zbawionym, przede wszystkim potrzeba, aby wyznawał Katolicką wiarę.

 

Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki.

 

Fides autem catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur.

Wiara zaś Katolicka jest ta: abyśmy Boga jednego w Trójcy, a Trójcę w jedności czcili.

 

Neque confundentes personas, neque substantiam separantes.

Ani nie mieszając osób, ani nie rozdzielając istoty.

 

Alia est enim persona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti.

Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego.

 

Sed Patris et Filii et Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coaeterna majestas.

Lecz Ojca i Syna i Ducha Świętego jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat.

 

Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus.

Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch Święty.

 

Increatus Pater, increatus Filius, increatus Spiritus Sanctus.

Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch Święty.

 

Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus.

Niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty.

 

Aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus Spiritus Sanctus.

Wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty.

 

Et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus.

Wszelako nie trzej wiekuiści, lecz Jeden wiekuisty.

 

Sicut non tres increati, nec tres immensi, sed unus increatus, et unus immensus.

Jako też nie trzej niestworzeni, ani trzej niezmierzeni, lecz Jeden niestworzony i Jeden niezmierzony.

 

Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus Sanctus.

Także wszechmogący Ojciec, wszechmogący Syn, wszechmogący Duch Święty.

 

Et tamen non tres Omnipotentes, sed unus Omnipotens.

A jednak nie trzej wszechmogący, lecz jeden Wszechmogący.

 

Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus.

Tak Ojciec Bogiem, Syn Bogiem, Duch Święty Bogiem.

 

Et tamen non tres dii: sed unus est Deus.

A przecie nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg.

 

Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus Spiritus Sanctus.

Tak Ojciec Panem, Syn Panem, Duch Święty Panem.

 

Et tamen non tres domini, sed unus est Dominus.

A przecie nie trzej panowie, lecz jeden jest Pan.

 

Quia, sicut singillatim unamquamque personam, Deum ac Dominum confiteri christiana veritate compellimur: ita tres deos aut dominos dicere, catholica religione prohibemur.

Gdyż jak pojedynczo każdą osobę, Bogiem i Panem wyznawać Chrześcijańska prawda nam każe, tak trzech bogów lub trzech panów utrzymywać Katolicka religia zabrania.

 

Pater a nullo est factus, nec creatus, nec genitus.

Ojciec od nikogo nie utworzony, ani stworzony, ani zrodzony.

 

Filius a Patre solo est, non factus, nec creatus, sed genitus.

Syn od Ojca samego jest nie utworzony, ani stworzony, ale zrodzony.

 

Spiritus Sanctus a Patre et Filio, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens.

Duch Święty od Ojca i Syna, nie utworzony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący.

 

Unus ergo Pater, non tres patres; unus Filius, non tres filii, unus Spiritus Sanctus non tres spiritus sancti.

Jeden więc Ojciec nie trzej ojcowie, jeden Syn nie trzej synowie, jeden Duch Święty nie trzej duchowie święci.

 

Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil majus aut minus, sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales.

A w tej Trójcy nic wcześniejszego albo późniejszego, nic większego albo mniejszego, ale wszystkie trzy osoby są sobie współwiekuiste, i równe.

 

Ita ut per omnia, sicut jam supra dictum est, et unitas in Trinitate, et Trinitas in unitate veneranda sit.

Tak więc we wszystkim i wszędzie, jak już wyżej powiedziano, i w Trójcy jedność, i w jedności Trójcę czcić należy.

 

Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat.

Kto więc chce być zbawionym, tak niechaj o Trójcy trzyma.

 

Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Jesu Christi fideliter credat.

Ale potrzeba też jest dla wiekuistego zbawienia, Wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa wiernie wyznawać.

 

Est ergo fides recta, ut credamus et confiteamur quia Dominus noster Jesus Christus Dei Filius, Deus et homo est.

Jest więc wiarą prawą, byśmy wierzyli i wyznawali, iż Pan nasz Jezus Chrystus Syn Boży, jest Bogiem i Człowiekiem.

 

Deus est ex substantia Patris ante secula genitus, et homo est ex substantia matris in seculo natus.

Bogiem jest zrodzonym z istoty Ojca przedwiecznie, a człowiekiem urodzonym z istoty Matki na ziemi.

 

Perfectus Deus, perfectus homo, ex anima rationali, et humana carne subsistens.

Bóg doskonały, człowiek doskonały z duszy rozumnej i ciała ludzkiego złożony.

 

Aequalis Patri secundum divinitatem, et minor Patre secundum humanitatem.

Równy Ojcu wedle Bóstwa: niższy od Ojca wedle ludzkiej natury.

 

Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus.

Który chociaż Bogiem jest i człowiekiem: nie dwóch jednak lecz jeden jest Chrystus.

 

Unus autem non conversione divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum.

Jeden zaś nie przez przemianę Bóstwa w ciało: lecz przez przybranie ludzkiej natury do Bóstwa.

 

Unus omnino, non confusione substantiae, sed unitate personae.

Jeden najzupełniej, nie przez zlanie się natur, lecz przez jedność osoby.

 

Nam sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus.

Albowiem jak dusza rozumna i ciało jeden jest człowiek, tak Bóg i człowiek jeden jest Chrystus.

 

Qui passus est pro salute nostra, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis.

Który cierpiał dla zbawienia naszego, zstąpił do otchłani, trzeciego dnia zmartwychwstał.

 

Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos.

Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

 

Ad cujus adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis, et reddituri sunt de factis propriis rationem.

Na Którego przyjście wszyscy ludzie zmartwychwstaną z ciałami swoimi, i zdadzą rachunek z uczynków swoich.

 

Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui vero mala, in ignem aeternum.

A którzy dobrze czynili pójdą na żywot wieczny, którzy zaś źle na ogień wieczny.

 

Haec est Fides Catholica, quam nisi quisque fideliter, firmiterque crediderit, salvus esse non poterit.

Ta jest wiara katolicka której jeżeli kto wiernie i mocno nie wyznaje, zbawiony być nie może.


Dodane: 2011.06.19 19:58, Tagi: