Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 czerwca A.D. 2024 - dzień ferialny, kolor szat: zielony
 

IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Jezus płacze nad Jerozolimą

Propria - czyli teksty własne Mszy św. na IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

(14 sierpnia 2011)

Introit

Ps 53, 6-7

Ecce Deus adiuvat me, et Dominus sesceptor est animae meae: averte mala inimicis meis, et in veritate tua disperde illos, protector meus, Domine.

Ps 53, 3

Deus, in nomine tuo salvum me fac: et in virtute tua libera me.

Gloria Patri...

Ecce Deus...

Oto Bóg wspomożycielem moim, Pan jest obrońcą mej duszy. Odwróć zagładę na mych nieprzyjaciół, wytrać ich wedle Twych obietnic, obrońco mój Panie.

Boże, ratuj mnie dla chwały Twego Imienia, potęgą Twoją obroń mnie.

Chwała Ojcu...

Oto Bóg...

Kolekta – Modlitwa Kościelna

komentarz Pawła Milcarka

Pateant aures misericordiae tuae, Domine, precibus supplicantium: et, ut petentibus desiderata concedas; fac eos, quae tibi sunt placita, postulare. Per Dominum nostrum...

Commemoratio Vigilia Assumptionis B.M.V.

Deus, qui virginálem aulam beátæ Maríæ, in qua habitáres, elígere dignátus es: da, quaesumus; ut, sua nos defensióne munitos, iucúndos fácias suæ interésse festivitáti: Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

Nakłoń ucha miłosierdzia Twojego, Panie, na prośby błagających Ciebie 
i daj im prosić o to, co się Tobie podoba, abyś ich pragnienia i modły mógł zawsze wysłuchać. Przez Pana naszego...

Wspomnienie wigilii Wniebowzięcia NMP.

Boże, który wybrałeś mieszkanie w dziewiczym łonie Najświętszej Marii Panny, daj nam prosimy, przy Jej pomocy z radością obchodzić Jej święto. Który żyjesz...

Lekcja

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corinthios.

1 Cor 10:6-13

Fatres: Non simus concupiscéntes malórum, sicut et illi concupiérunt. Neque idolólatræ efficiámini, sicut quidam ex ipsis: quemádmodum scriptum est: Sedit pópulus manducáre et bíbere, et surrexérunt lúdere. Neque fornicémur, sicut quidam ex ipsis fornicáti sunt, et cecidérunt una die vigínti tria mília. Neque tentémus Christum, sicut quidam eórum tentavérunt, et a serpéntibus periérunt. Neque murmuravéritis, sicut quidam eórum murmuravérunt, et periérunt ab exterminatóre. Hæc autem ómnia in figúra contingébant illis: scripta sunt autem ad correptiónem nostram, in quos fines sæculórum devenérunt. Itaque qui se exístimat stare, vídeat ne cadat. Tentátio vos non apprehéndat, nisi humána: fidélis autem Deus est, qui non patiétur vos tentári supra id, quod potéstis, sed fáciet étiam cum tentatióne provéntum, ut póssitis sustinére.

R. Deo gratias

(1Kor 10, 6-13)

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstali, by się oddawać rozkoszom. Nie oddawajmy się też rozpuście, jak to czynili niektórzy spośród nich, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali Go niektórzy z nich i poginęli od wężów. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać.

Graduał i Alleluja

Ps 8, 2

Domine Dominus noster, quam admir-abile est nomen tuum in universa terra! Quoniam elevata est magnificentia tua super caelos.

Ps 58, 2

Alleluia, alleluia. Eripe me de inimicis meis, Deus meus: et ab insurgentibus in me libera me. Alleluia.

Panie, Boże nasz, jakże wspaniałe Imię Twoje po wszystkiej ziemi! Majestat Twój jaśnieje na niebios przestworzu.

Alleluja, alleluja. Ocal mnie, mój Boże, od mych nieprzyjaciół, wybaw mnie od moich przeciwników. Alleluja.

Ewangelia

V. Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

R. Gloria tibi Domine!

(Luc 19:41-47)

In illo témpore: Cum appropinquáret Iesus Ierúsalem, videns civitátem, flevit super illam, dicens: Quia si cognovísses et tu, et quidem in hac die tua, quæ ad pacem tibi, nunc autem abscóndita sunt ab óculis tuis. Quia vénient dies in te: et circúmdabunt te inimíci tui vallo, et circúmdabunt te: et coangustábunt te úndique: et ad terram prostérnent te, et fílios tuos, qui in te sunt, et non relínquent in te lápidem super lápidem: eo quod non cognóveris tempus visitatiónis tuæ. Et ingréssus in templum, coepit eiícere vendéntes in illo et eméntes, dicens illis: Scriptum est: Quia domus mea domus oratiónis est. Vos autem fecístis illam speluncam latrónum. Et erat docens cotídie in templo.

R. Laus tibi, Christe!

(Łk 19, 41-47)

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia». Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». I nauczał codziennie w świątyni.

Ofertorium

(Ps 18, 9.10.11.12)

Iustitiae Domini rectae, laetificantes corda, et iudicia eius dulciora super mel et favum: nam et servus tuus custodit ea.

Przykazania Pańskie słuszne, rozwe-selają serca; ustawy Boże słodsze nad miód i plastr miodowy, więc też Twój sługa ich strzeże.

Sekreta

Concéde nobis, quaesumus, Dómine, hæc digne frequentáre mystéria: quia, quóties huius hóstiæ commemorátio celebrátur, opus nostræ redemptiónis exercétur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

Commemoratio Vigilia Assumptionis B.M.V.

Múnera nostra, Dómine, apud cleméntiam tuam Dei Genetrícis comméndet orátio: quam idcírco de praesénti saeculo transtulísti; ut pro peccátis nostris apud te fiduciáliter intercédat. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

Prosimy Cię Panie, dozwól nam godnie się zbliżać do tych tajemnic, ilekroć bowiem obchodzimy pamiątkę tej ofiary spełnia się dzieło odkupienia naszego. Przez Pana naszego...

Wspomnienie wigilii Wniebowzięcia NMP

Panie, niech modlitwa Matki Bożej wyjedna nam przyjęcie naszych darów, gdyż Ta, którą zabrałeś do nieba z tego świata, może z ufnością wstawiać się za nami grzesznymi w Twojej obecności. Przez Chrystusa...

Prefacja (o Trójcy Przenajświętszej)

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

V. Sursum corda.

R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.

R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in unius singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternaeque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże; Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie. Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie: Święty...

Komunia

(J 6, 57)

Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in eo, dicit Dominus.

Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim – tak mówi Pan.

Pokomunia

Tui nobis, quaesumus, Domine, com-munio sacramenti, et purificationem conferat, et tribuat unitatem. Per Dominum nostrum...

Nasz udział w Twoim Sakramencie, Panie, niechaj nas oczyści i zjednoczy. Przez Pana naszego...


Dodane: 2011.08.11 12:32, Tagi: