Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 21 lipca A.D. 2024 - 9. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, kolor szat: zielony
 

Rocznica konsekracji kościoła (czwarta niedziela września)

Kościół NSPJ w Bydgoszczy

Propria - czyli teksty własne Mszy św. na Rocznicę konsekracji kościoła (25 września 2011.)

Introit

Gen 28, 17

Terribilis est locus iste: hic domus Dei est et porta cæli: et vocábitur aula Dei.

Ps 83:2-3

Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum! concupíscit, et déficit ánima mea in átria Dómini.

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Terribilis est locus iste: hic domus Dei est et porta cæli: et vocábitur aula Dei.

 

Bojaźnią przejmuje to miejsce: tu jest dom Boży i brama niebios, i zwać się bedzie mieszkaniem Boga.

Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastepów; dusza moja wzdycha i tęskni do świątyni Pana.

Chwała Ojcu...

Bojaźnią przejmuje to miejsce: tu jest dom Boży i brama niebios, i zwać się bedzie mieszkaniem Boga.

 

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Oremus
Deus, qui nobis per síngulos annos hujus sancti templi tui consecratiónis réparas diem, et sacris semper mysteríis repræséntas incólumes: exáudi preces pópuli tui, et præsta; ut, quisquis hoc templum benefícia petitúrus ingréditur, cuncta se impetrásse lætétur.
R. Amen.
Boże, który co roku pozwalasz nam obchodzić dzień konsekracji Twojej świątyni i uczestniczyć w świętych obrzędach, wysłuchaj próśb swojego ludu i daj wszystkim modlącym się w tym kościele radość z otrzymania Twoich darów. Przez Pana...

Lekcja

Léctio libri Apocalýpsis beáti Joánnis Apóstoli.

Apoc. 21, 2-5

In diébus illis: Vidi sanctam civitátem Jerúsalem novam descendéntem de cælo a Deo, parátam sicut sponsam ornátam viro suo. Et audívi vocem magnam de throno dicéntem: Ecce tabernáculum Dei cum homínibus, et habitábit cum eis. Et ipsi pópulus ejus erunt, et ipse Deus cum eis erit eórum Deus: et abstérget Deus omnem lácrimam ab óculis eórum: et mors ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra, quia prima abjérunt. Et dixit qui sedébat in throno: Ecce nova fácio ómnia

R. Deo gratias

W owych dniach: Ujrzałem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga. Było przybrane jak oblubienica, która przyozdobiła się do oblubieńca swego. Usłyszałem też głos potężny, rozlegający się od tronu: „Oto przybytek Boga między ludźmi! Zamieszka wśród nich. Ludem jego będą, a on, Bóg, będzie z nimi. Otrze wszelką łzę z oczu ich. Nie będzie już śmierci ani smutku, narzekania i cierpienia już nie będzie. Bo minęło, co było ongiś”. Ten, który siedział na tronie, rzekł: „Oto wszystko nowym czynię”.

Graduał i Alleluja

Locus iste a Deo factus est, inæstimábile sacraméntum, irreprehensíbilis est.

V. Deus, cui stat Angelórum chorus, exáudi preces servórum tuórum.

Allelúja, allelúja.

Ps. 137, 2.

Adorábo ad templum sanctum tuum: et confitébor nómini tuo. Allelúja.

Z tego miejsca bez skazy Bóg uczynił bezcenny znak swojej obecności. Boże, którego otacza chór aniołów, wysłuchaj prośby sług Twoich.

Alleluja, alleluja.

Upadnę na twarz w Twoim świętym przybytku i bedę sławił Twe imię.

Alleluja.

 

Ewangelia

Sequéntia  sancti Evangélii secúndum Lucam.
R. Gloria tibi Domine!

Luc 19:1-10

In illo témpore: Ingréssus Jesus perambulábat Jéricho. Et ecce vir nómine Zachaéus: et hic prínceps erat publicanórum, et ipse dives: et quærébat vidére Jesum, quis esset: et non póterat præ turba, quia statúra pusíllus erat. Et præcúrrens ascéndit in árborem sycómorum, ut vidéret eum; quia inde erat transitúrus. Et cum venísset ad locum, suspíciens Jesus vidit illum, et dixit ad eum: Zachaée, festínans descénde, quia hódie in domo tua opórtet me manére. Et festínans descéndit, et excépit illum gaudens. Et cum vidérent omnes, murmurábant, dicéntes, quod ad hóminem peccatórem divertísset. Stans autem Zachaéus, dixit ad Dóminum: Ecce dimídium bonórum meórum, Dómine, do paupéribus: et si quid áliquem defraudávi, reddo quádruplum. Ait Jesus ad eum: Quia hodie salus dómui huic facta est: eo quod et ipse filius sit Abrahæ. Venit enim Filius hóminis quaérere, et salvum fácere, quod períerat.

R. Laus tibi, Christe!
Przybywszy do Jerycha szedł przez miasto. Był tam mąż imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników, a był to człowiek bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa i dowiedzieć się, kto to jest, lecz nie mógł z powodu wielkiego natłoku; był bowiem niskiego wzrostu. Dlatego pobiegł naprzód i wspiął się na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo miał tamtędy przechodzić. Przybywszy na to miejsce spojrzał Jezus w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź zaraz, bo dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc spiesznie i przyjął go z radością. Lecz wszyscy, którzy na to patrzyli, szemrali mówiąc: „Przyjął gościnę u grzesznika”. Zacheusz zaś podszedł do Pana i rzekł: „Panie, połowę mego mienia chcę dać ubogim; a jeżeli wyrządziłem komuś krzywdę, to oddam mu w czwórnasób”. A Jezus rzekł do niego: „Dziś zstąpiło na ten dom zbawienie; bo i ten tutaj jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł, żeby szukać i zbawić to, co zaginęło”.

Ofertorium

I Paral. 29, 17 et 18

Dómine Deus, in simplicitáte cordis mei lætus óbtuli univérsa; et pópulum tuum, qui repértus est, vidi cum ingénti gáudio: Deus Israël, custódi hanc voluntátem.

Panie Boże, w szczerości mego serca ochotnie ofiarowałem Ci wszystko; widziałem również lud Twój zebrany z wielkim weselem; Boże Izraela, zachowaj jego dobrą wolę, alleluja.

Sekreta

Annue, quaésumus, Dómine, précibus nostris: ut quicúmque intra templi huius, cujus anníversárium dedicatiónis celebrámus, ámbitum continémur, plena tibi atque perfécta córporis et ánimæ devotióne placeámus; ut, dum hæc vota præséntia réddimus, ad ætérna praémia, te adjuvánte, perveníre mereámur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.
Prosimy Cię Panie, wysłuchaj nasze modlitwy, abyśmy wszyscy zebrani w tej świątyni, której rocznicę konsekracji obchodzimy, podobali sie Tobie przez zupełne i doskonałe oddanie duszy i ciała, a gdy Ci składamy te dary doczesne, spraw, byśmy doszli do wiecznej nagrody. Przez Pana naszego...

Prefacja (o Trójcy Przenajświętszej)

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in unius singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternaeque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże; Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie. Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie: Święty...

Komunia

Matth. 21, 13
Domus mea, domus oratiónis vocabitur, dicit Dóminus: in ea omnis qui petit, áccipit: et qui quærit, ínvenit: et pulsánti aperiétur.

Pan mówi: dom mój bedzie nazwany domem modlitwy; każdy, kto w nim prosi otrzymuje, i kto szuka znajduje, a pukającemu otworzą.

Pokomunia

S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus
Deus, qui de vivis et eléctis lapídibus ætérnum majestáti tuæ praéparas habitáculum: auxiliáre pópulo tuo supplicánti; ut, quod Ecclaésiæ tuæ corporálibus próficit spatíis, spirituálibus amplificétur augmentis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.

Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz swojemu majestatowi wiekuisty przybytek; wspomóz lud Twój, który pokornie Cię błaga, aby pomnożenie liczny widzialnych świątyń Twojego Kościoła przyczyniło się do jego duchowego wzrostu. Przez Pana ...


Dodane: 2011.09.24 21:22, Tagi: