Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 17 czerwca A.D. 2024 - św. Grzegorza Barbarigo, biskupa i wyznawcy, kolor szat: biały
 

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Św. Stanisław urodził się w Szczepanowie (dzisiejsza diecezja tarnowska), w roku 1030. Po studiach w Gnieźnie i w Paryżu został kapłanem i kanonikiem diecezji krakowskiej. W roku 1071 został biskupem Krakowa, który był już stolicą Polski. Jako gorliwy pasterz wypominał nadużycia nawet królowi, Bolesławowi Śmiałemu. Gdy napomnienia nie pomagały, Św. Stanisław wyłączył króla ze społeczności kościelnej. Oburzony król kazał zabić biskupa. Rozkaz ten wykonano 11 kwietnia 1079 roku, gdy św. Stanisław odprawiał Mszę świętą w kościele Św. Michała na Skałce. Św. Stanisław został kanonizowany w Asyżu 8 września 1253 roku. Relikwie jego spoczywają w katedrze na Wawelu. Św. Stanisław jest głównym Patronem Polski. Ginąc w obronie moralności katolickiej św. Stanisław stał się naśladowcą Dobrego Pasterza, który daje życie za swoje owce (ewangelia).

Propria - czyli teksty własne Mszy św. na święto Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (8 maja)

Introit

Protexisti me, Deus, a conventu malignantium, alleluia : a multitudine operantium iniquitatem, alleluia, alleluia.

Exaudi, Deus, orationem meam cum deprecor : a timore inimici eripe animam meam.

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Protexisti me, Deus, a conventu malignantium, alleluia : a multitudine operantium iniquitatem, alleluia, alleluia.

Ukryłeś mnie, Boże, przed zgrają złośników, alleluja, i przed gromadą bezecnych, alleluja, alleluja.

Usłysz, Boże, głos mój błagalny, przed strasznym wrogiem broń życia mego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ukryłeś mnie, Boże, przed zgrają złośników, alleluja, i przed gromadą bezecnych, alleluja, alleluja.

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, pro cuius honóre gloriósus Póntifex Stanisláus gládiis impiórum occúbuit: præsta, quaesumus; ut omnes, qui eius implórant auxílium, petitiónis suæ salutárem consequántur efféctum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Omnípotens sempitérne Deus: fac nos tibi semper et devótam gérere voluntátem; et maiestáti tuæ sincéro corde servíre. Per Dominum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 

Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami bezbożnych chwalebny Biskup Stanisław; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, osiągnęli zbawienny skutek swojej prośby. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola zawsze była Ci oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Lekcja

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebraeos.

Hbr 5,1-6
Fratres: Omnis Póntifex ex homínibus assúmptus, pro homínibus constituítur in iis, quæ sunt ad Deum, ut ófferat dona, et sacrifícia pro peccátis: qui condolére possit iis, qui ignórant, et errant: quóniam et ipse circúmdatus est infirmitáte: et proptérea debet, quemádmodum pro pópulo ita étiam et prosemetípso offére pro peccátis. Nec quisquam sumit sibi honórem. sed qui vocátur a Deo, tamquam Aaron. Sic et Christus non semetípsum clarificávit ut póntifex fierret, sed qui locútus est ad eum: Fílius meus es tu: ego hódie génui te. Quemádmodum et in álio loco dicit: Tu es Sacérdos in ætérnum secundum órdinem Melchísedech.
R. Deo gratias

Bracia: Każdy arcykapłan, spośród ludzi wzięty, dla ludzi jest postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy. Aby też mógł współczuć z tymi, którzy są w nieświadomości i błędzie, ponieważ i on sam poddany jest słabości. I dlatego tak za lud, jak i za siebie składać winien ofiary za grzechy. A nikt niechaj się nie waży brać tej godności, chyba że jest powołany przez Boga, jak Aaron. Toteż i Chrystus nie sam siebie wywyższył, aby się stać najwyższym kapłanem, ale (wywyższył Go) Ten, który do Niego powiedział: Tyś Synem moim, jam dziś zrodził Ciebie. Jako też na innym miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.

Alleluja

Alleluia, alleluia. Ego sum pastor bonus: et cognosco oves meas et cognoscunt me meae. Alleluia. 

Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchizedech. Alleluia.

Jam jest pasterz dobry: znam swoje owce i one mnie znają. Alleluja. 

V. Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Alleluja.

Ewangelia

Sequéntia + sancti Evangélii secúndum Ioánnem.
R. Gloria tibi Domine!

J 10,11-16
In illo témpore: Dixit Iesus pharisaeis: Ego sum pastor bonus. Bonus pastor ánimam suam dat pro óvibus suis. Mercennárius autem et qui non est pastor, cuius non sunt oves própriæ, videt lupum veniéntem, et dimíttit oves et fugit: et lupus rapit et dispérgit oves: mercennárius autem fugit, quia mercennárius est et non pértinet ad eum de óvibus. Ego sum pastor bonus: et cognósco meas et cognóscunt me meæ. Sicut novit me Pater, et ego agnósco Patrem, et ánimam meam pono pro óvibus meis. Et alias oves hábeo, quæ non sunt ex hoc ovili: et illas opórtet me addúcere, et vocem meam áudient, et fiet unum ovíle et unus pastor.

R. Laus tibi, Christe!

Onego czasu: Rzekł Jezus do faryzeuszy: «Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje. Lecz najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego nie należą owce, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Jam jest pasterz dobry; znam swoje i one mnie znają; jako mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. I życie swoje oddaję za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić, i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz».

Ofertorium

Posuisti, Domine, in capite eius coronam de lapide pretioso; vitam petiit a te, et tribuisti ei, alleluia.

Włożyłeś mu, Panie, na głowę koronę z drogich kamieni. Prosił Ciebie o życie i użyczyłeś mu, alleluja.

Sekreta

Munera tibi, Domine, dicata sanctifica: et, intercedente beato Stanislao Martyre tuo atque Pontifice, per eadem nos placatus intende.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Sacrifícia nos, Dómine, immaculáta puríficent: et méntibus nostris supérnæ grátiæ dent vigórem.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 

Poświęć, Panie, złożone dary i za przyczyną świętego Stanisława męczennika swego i biskupa, daj się przez nie przebłagać i bądź nam przychylny.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Panie, niechaj niepokalana ofiara oczyści nas i umocni nasze dusze łaską niebieską. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Prefacja (O Wniebowstąpieniu)

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Qui post resurrectiónem suam ómnibus discípulis suis maniféstus appáruit et, ipsis cernéntibus, est elevátus in coelum, ut nos divinitátis suæ tribúeret esse partícipes. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże, przez Chrystusa Pana naszego. Który po zmartwychwstaniu swoim wszystkim uczniom jawnie się ukazał i w ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam uczestnictwo z Bóstwem swoim.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami, oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale Twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Święty...

Komunia

Ego sum pastor bonus, alleluia ; et cognosco oves meas et, cognoscunt me meae. Alleluia, alleluia.

Jam jest pasterz dobry, alleluja; znam swoje owce i one mnie znają, alleluja, alleluja.

Pokomunia

Haec nos communio, Domine, purget a crimina: et, intercedente beato Stanislao Martyre tuo atque Pontificae, celestiis remedii faciat esse consortes
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Repléti, Dómine, munéribus sacris: da, quaesumus; ut in gratiárum semper actióne maneámus.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R.
Amen.

Ta Komunia, Panie, niechaj nas oczyści z grzechu i za przyczyną świętego Stanisława, Męczennika Twego i biskupa, zapewni nam uczestnictwo w niebieskim odkupieniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Nasyceni świętymi darami, prosimy Cię, Panie, abyśmy zawsze trwali w dziękczynieniu.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 


Dodane: 2022.05.08 00:09, Tagi: