Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 maja A.D. 2024 - Poniedziałek wśród oktawy po Zesłaniu Ducha Świętego, kolor szat: czerwony
 

Św. Wojciecha biskupa i męczennika

Męczeństwo św. Wociecha

Propria - czyli teksty własne Mszy św. na 23 kwietnia.

Introit

Ps 63, 3
Protexisti me, Deus, a conventu malignantium, alleluia : a multitudine operantium iniquitatem, alleluia, alleluia.
Ps 63, 2
Exaudi, Deus, orationem meam cum deprecor : a timore inimici eripe ani-mam meam.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen
Protexisti me, Deus, a conventu malignantium, alleluia : a multitudine operan-tium iniquitatem, alleluia, alleluia.

Ukryłeś mnie, Boże, przed zgrają złośników, alleluja, i przed gromadą bezecnych, alleluja, alleluja.

Usłysz, Boże, głos mój błagalny, przed strasznym wrogiem broń życia mego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ukryłeś mnie, Boże, przed zgrają złośników, alleluja, i przed gromadą bezecnych, alleluja, alleluja.

 

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Tuam nobis indulentiam, quaesumus, Domine, beatius Adalbertus Episcopus et Martyr imploret: ut et delicta nobis clementer ignoscas, et beneficia desiderata concedas. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.

Prosimy Cię Panie, niech święty Wojciech Biskup i Męczennik wyjedna nam Twoje miłosierdzie, abyś łaskawie odpuścił nam grzechy i użyczył upragnionych dobrodziejstw. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Lekcja

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebraeos.

Hbr 5,1-6
Fratres: Omnis Póntifex ex homínibus assúmptus, pro homínibus constituítur in iis, quæ sunt ad Deum, ut ófferat dona, et sacrifícia pro peccátis: qui condolére possit iis, qui ignórant, et errant: quóniam et ipse circúmdatus est infirmitáte: et proptérea debet, quemádmodum pro pópulo ita étiam et prosemetípso offére pro peccátis. Nec quisquam sumit sibi honórem. sed qui vocátur a Deo, tamquam Aaron. Sic et Christus non semetípsum clarificávit ut póntifex fierret, sed qui locútus est ad eum: Fílius meus es tu: ego hódie génui te. Quemádmodum et in álio loco dicit: Tu es Sacérdos in ætérnum secundum órdinem Melchísedech.
R. Deo gratias

Bracia: Każdy arcykapłan, spośród ludzi wzięty, dla ludzi jest postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy. Aby też mógł współczuć z tymi, którzy są w nieświadomości i błędzie, ponieważ i on sam poddany jest słabości. I dlatego tak za lud, jak i za siebie składać winien ofiary za grzechy. A nikt niechaj się nie waży brać tej godności, chyba że jest powołany przez Boga, jak Aaron. Toteż i Chrystus nie sam siebie wywyższył, aby się stać najwyższym kapłanem, ale (wywyższył Go) Ten, który do Niego powiedział: Tyś Synem moim, jam dziś zrodził Ciebie. Jako też na innym miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.

 

Graduał i Alleluja

J 10, 14
Alleluia, alleluia. Ego sum pastor bonus: et cognosco oves meas et cognoscunt me meae. Alleluia.
Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchizedech. Alleluia.
Alleluja, alleluja. Jam jest pasterz dobry; znam owce swoje i one nie znają. Alleluja.
Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha. Alleluja.

 

Ewangelia

Sequéntia + sancti Evangélii secúndum Ioánnem.

R. Gloria tibi Domine!

Ioan 10:11-16.
In illo témpore: Dixit Iesus pharisaeis: Ego sum pastor bonus. Bonus pastor ánimam suam dat pro óvibus suis. Mercennárius autem et qui non est pastor, cuius non sunt oves própriæ, videt lupum veniéntem, et dimíttit oves et fugit: et lupus rapit et dispérgit oves: mercennárius autem fugit, quia mercennárius est et non pértinet ad eum de óvibus. Ego sum pastor bonus: et cognósco meas et cognóscunt me meæ. Sicut novit me Pater, et ego agnósco Patrem, et ánimam meam pono pro óvibus meis. Et alias oves hábeo, quæ non sunt ex hoc o vili: et illas opórtet me addúcere, et vocem meam áudient, et fiet unum ovíle et unus pastor..

R. Laus tibi, Christe!

 

 

Onego czasu: Rzekł Jezus do faryzeuszów: «Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje. Lecz najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego nie należą owce, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnlk zaś ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce.

Jam jest pasterz dobry; znam swoje i one mnie znają; jako mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. I życie swoje oddaję za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz».

 

Ofertorium

Posuisti, Domine, in capite eius coronam de lapide pretioso; vitam petiit a te, et tribuisti ei, alleluia.

Włożyłeś mu, Panie, na głowę koronę z drogich kamieni. Prosił Ciebie o życie i użyczyłeś mu, alleluja.

 

Sekreta

Sacrificium exhibitum, quaesumus, Domine, benignus assume: ut, quod nomini tuo in solemnitate beati Adalberti Martyris tui atque Pontificis deferimus, nobis prosit ad veniam.
Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.
Racz Panie łaskawie przyjąć złożoną ofiarę, niech nam wyjedna odpuszczenie win, gdy składamy ją imieniu Twemu w uroczystość Świętego Wojciecha, Twego Męczennika i Biskupa. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Prefacja Wielkanocna

Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare: Te quidem Domine, omni tempore, sed in hoc potissimum die gloriosus praedicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus.
Ipse enim verus est Agnus, qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit.
Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus cumque omni militia caelestis exercitus hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Prawdziwie godnie jest to i sprawied-liwie, słusznie i zbawiennie, byśmy Ciebie, Panie, każdego zaprawdę czasu, lecz w tym okresie nade wszystko
z uwielbieniem wysławiali, kiedy jako Pascha nasza ofiarowany został Chrystus.

On to bowiem prawdziwym jest Barankiem, który zgładził grzechy świata. On śmiercią swoją śmierć naszą zwyciężył i zmartwychwstaniem życie przywrócił.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Trony i Panowaniami, oraz ze wszyst-kimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale Twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Święty...

 

Komunia

J 10, 14
Ego sum pastor bonus, alleluia ; et cognosco oves meas et, cognoscunt me meae. Alleluia, alleluia.

Jam jest pasterz dobry, alleluja. Znam owce swoje i one nie znają. Alleluja, alleluja.

 

Pokomunia

Oremus

Refecti, Domine, muneribus sacris, supplices te deprecamur: ut indulgentiam tuam nobis intercessio beati Adalberti Martyris tui atque Pontificis semper imploret. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.

 

Pokrzepieni świętymi darami, kornie błagamy Cię, Panie, aby orędownictwo Świętego Wojciecha, Męczennika Twego i Biskupa zawsze nam wyjednywało Twoje zbawienie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Dodane: 2023.04.22 11:36, Tagi: