Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 czerwca A.D. 2024 - dzień ferialny, kolor szat: zielony
 

Święto Matki Bożej Częstochowskiej

N. M. P. Częstochowska

Msza św. w klasycznej formie rytu rzymskiego dziś o 19:15

Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami.  Cześć jego wzrosła od czasów cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. Teksty mszalne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę Jasnogórską z Syjonem, siedzibą arki przymierza w Starym Testamencie.

Propria – teksty własne Mszy Świętej na Święto NMP Częstochowskiej - 26 sierpnia 2013 A.D.

Introit

Ps 86,1-2.3
Fundamenta eius in montibus sanctis: diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob.
Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Fundamenta eius in montibus sanctis: diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob.

Miłuje Pan to, co na górach świętych zbudował: bramy Syjonu więcej niż wszystkie namioty Jakuba.
Głoszą o tobie rzeczy pełne chwały, o miasto Boże.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Miłuje Pan to, co na górach świętych zbudował: bramy Syjonu więcej niż wszystkie namioty Jakuba.

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens et misericors Deus, qui ad defensionem populi Polonici in beatissima Virgine Maria perpetuum auxilium mirabiliter constituisti, eiusque sacram Imaginem Claromontanam solemni fidelium veneratione insignem reddidisti: concede propitius; ut, tali praesidio muniti, certantes in vita, victoriam de hoste maligno consequi valeamus in morte.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Lekcja

Léctio libri Sapientiae.

Prov 8, 17-24, 32-35

Ego diligentes me diligo; et, qui mane vigilant ad  me, invenient me. Mecum sunt divitiae et gloria, opes superbae et iustitia. Melior est enim fructus meus auro et obryzo, et genimina mea argento electo. In viis iustitiae ambulo, in medio semitarum iudicii, ut ditem diligentes me et thesauros eorum repleam. Dominus possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret a principio; ab aeterno ordinata sum et ex antiquis, antequam terra fieret. Nondum erant abyssi, et ego iam concepta eram.Nunc ergo, filii, audite me: beati, qui custodiunt vias meas; audite disciplinam et estote sapientes et nolite abicere eam. Beatus homo, qui audit me
et qui vigilat ad fores meas cotidie et observat ad postes ostii mei. Qui me invenerit, inveniet vitam et hauriet salutem a Domino.

R. Deo gratias

Ja miłuję tych, którzy mnie miłują, i ci, co rano dla mnie czuwają, znajdą mnie. Ze mną są bogactwa i chwała, zasoby wspaniałe i sprawiedliwość. Owoc mój bowiem lepszy jest od złota i drogich kamieni, a nasiona moje — nad srebro wyborne. Kroczę po drogach sprawiedliwości, pośrodku dróg słuszności, by wzbogacić miłujących mnie i napełnić ich skarby. Pan posiadł mnie na początku dróg swoich, zanim cokolwiek od początku uczynił. Od wieków zrządzona jestem i od starodawna, zanim ziemia powstała. Nie było jeszcze przepaści, a jam poczęta była. Teraz więc, synowie słuchajcie mnie: Błogosławieni, którzy strzegą dróg moich; słuchajcie nauki, a bądźcie mądrzy i nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha i który czuwa co dzień u drzwi moich, i strzeże podwojów mej bramy. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i wyczerpie zbawienie od Pana.

Graduał i Alleluja

Porta caeli et stella maris es, Virgo Maria, Regis aeterni Mater ac Regina nostra. Gratos nos redde Filio tuo: quia omnis virtus et decor et gloria ex te resplendet.

Alleluja Alleluja. Ave, gratia plena: Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Alleluja.

Bramą niebios i gwiazdą morza jesteś Dziewico Maryjo, Matko wiecznego Króla i nasza Królowo. Uczyń nas miłymi swojemu Synowi, albowiem z Ciebie promieniuje wszelka moc, dostojeństwo i chwała.

Alleluja. Alleluja. Bądź pozdrowiona łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Alleluja.

Ewangelia

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioannem.

R. Gloria tibi Domine!

(J 2:1-11)

In illo témpore: Núptiæ factæ sunt in Cana Galilaeæ: et erat Mater Iesu ibi. Vocátus est autem et Iesus, et discípuli eius ad núptias. Et deficiénte vino, dicit Mater Iesu ad eum: Vinum non habent. Et dicit ei Iesus: Quid mihi et tibi est, mulier? nondum venit hora mea. Dicit Mater eius minístris: Quodcúmque díxerit vobis, fácite. Erant autem ibi lapídeæ hýdriæ sex pósitæ secúndum purificatiónem Iudæórum, capiéntes síngulæ metrétas binas vel ternas. Dicit eis Iesus: Implete hýdrias aqua. Et implevérunt eas usque ad summum. Et dicit eis Iesus: Hauríte nunc, et ferte architriclíno. Et tulérunt. Ut autem gustávit architriclínus aquam vinum fáctam, et non sciébat unde esset, minístri autem sciébant, qui háuserant aquam: vocat sponsum architriclínus, et dicit ei: Omnis homo primum bonum vinum ponit: et cum inebriáti fúerint, tunc id, quod detérius est. Tu autem servásti bonum vinum usque adhuc. Hoc fecit inítium signórum Iesus in Cana Galilaeæ: et manifestávit glóriam suam, et credidérunt in eum discípuli eius.


R. Laus tibi, Christe!

Onego czasu: odbywały się gody weselne w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusowa. Zaproszono też na gody Jezusa wraz z uczniami Jego. A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego: «Wina nie mają». I rzekł Jej Jezus: «Zostaw to mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja». Mówi tedy Matka Jego do sług: «Uczyńcie cokolwiek wam powie». A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych dla obrzędowych obmyć żydowskich, z których każda mogła pomieścić dwa lub trzy wiadra. Rzecze im Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. I rzekł do nich Jezus: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela». I zanieśli. A gdy gospodarz skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd by się wzięło (lecz słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli), przywołał gospodarz wesela oblubieńca i rzekł doń: «Każdy człowiek daje naprzód dobre wino, a kiedy się napiją, wtedy to, które jest gorsze, a ty zachowałeś dobre wino aż do tego czasu».

Taki to początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i okazał chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie Jego.

Ofertorium

Ps. 47,13-15
Circumdate Sion, et complectimini eam: narrate in turribus eius: ponite corda vestra in virtute eius: et distribuite domos eius, ut enarretis in progenie altera, quoniam hic est Deus.

Obejdźcie dokoła Syjon, policzcie jego wieże. Przypatrzcie sie jego basztom, przebiegajcie jego warownie, by opowiedzieć potomnym, że Bóg jest tak wielki.

Sekreta

Pro religionis christianae triumpho hostias placationis tibi, Domine, immolamus: quae ut nobis proficiant, opem auxiliatrix Virgo praestet, per quam talis perfecta est victoria. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Błagając o triumf religii chrześcijańskiej, składamy Ci ofiary; aby zaś one były dla nas skuteczne, niechaj nas wesprze Dziewica Wspomożycielka, dzięki której odniesiona tak wielkie zwycięstwo. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Prefacja

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubique grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Et te in veneratione beátæ Maríæ semper Vírginis collaudáre, benedícere et prædicáre.

Quæ et Unigénitum tuum Sancti Spíritus obumbratióne concépit: et, virginitátis glória permanénte, lumen ætérnum mundo effúdit, Iesum Christum, Dóminum nostrum.

Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

Sanctus...

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwe, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże, i abyśmy Ciebie błogosławili u uwielbiali, czcząc Błogosławioną Maryję zawsze Dziewicę.

Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twego, za sprawą Ducha Świętego, i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Przez niego majestat Twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, z drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, moce niebieskie i błogosławione serafiny. Dozwól, błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i ze czcią uniżoną wymawiały:

Święty...

Komunia

Ps. 86, 32
Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei. Diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Jacob.

Głoszą o tobie rzeczy pełne chwały, o miasto Boże. Miłuje Pan bramy Syjonu więcej niż wszystkie namioty Jakuba.

Pokomunia

Adesto, Domine, populis, qui participatione corporis et sanguinis tui reficiuntur: ut, sanctissima tua Genitrice auxiliante, ab omni malo et periculo liberentur, et omni opere bono custodiantur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Panie, wspomagaj lud, który pokrzepiasz Ciałem i Krwią swoją: za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa, i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.


Dodane: 2013.08.26 09:11, Tagi: propria