Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 czerwca A.D. 2024 - dzień ferialny, kolor szat: zielony
 

XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Jezus uzdrawia w szabat

Propria - czyli teksty własne Mszy św. na XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (2 paźdzernika 2011.)

Introit

Ps 85:3; 85:5

Miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die: quia tu, Dómine, suávis ac mitis es, et copiósus in misericórdia ómnibus invocántibus te.

Ps 85:1

Inclína, Dómine, aurem tuam mihi, et exáudi me: quóniam inops, et pauper sum ego.

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die: quia tu, Dómine, suávis ac mitis es, et copiósus in misericórdia ómnibus invocántibus te.

 

 

Zmiłuj się nade mną, Panie, bo ustawicznie wołam do Ciebie. Tyś Panie dobry i łaskawy, wielce miłosierny dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

Nakłoń, Panie ucho swoje i wysłuchaj mnie, bo biedny jestem i nędzny.

Chwała Ojcu...

Zmiłuj się nade mną...

 

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Oremus
Tua nos, quaesumus, Dómine, grátia semper et prævéniat et sequátur: ac bonis opéribus iúgiter præstet esse inténtos. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Prosimy Cię, Panie, niechaj Twa łaska uprzedza nas i towarzyszy nam zawsze, oraz niechaj w nas wzbudzi gorliwość oddawania się dobrym uczynkom. Przez Pana naszego...

Lekcja

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Ephésios.

Ephes 3:13-21

Fratres: Obsecro vos, ne deficiátis in tribulatiónibus meis pro vobis: quæ est glória vestra. Huius rei grátia flecto génua mea ad Patrem Dómini nostri Iesu Christi, ex quo omnis patérnitas in coelis et in terra nominátur, ut det vobis secúndum divítias glóriæ suæ, virtúte corroborári per Spíritum eius in interiórem hóminem, Christum habitáre per fidem in córdibus vestris: in caritáte radicáti et fundáti, ut póssitis comprehéndere cum ómnibus sanctis, quæ sit latitúdo et longitúdo et sublímitas et profúndum: scire etiam supereminéntem sciéntiæ caritátem Christi, ut impleámini in omnem plenitúdinem Dei. Ei autem, qui potens est ómnia fácere superabundánter, quam pétimus aut intellégimus, secúndum virtútem, quæ operátur in nobis: ipsi glória in Ecclésia et in Christo Iesu, in omnes generatiónes saeculi sæculórum. Amen.

R. Deo gratias

Stąd proszę was, nie upadajcie na duchu z powodu utrapień, które ja dla was znoszę, bo przynoszą wam chlubę. Dlatego zginam kolana przed Ojcem [Pana naszego Jezusa Chrystusa], od którego bierze swą nazwę wszelka społeczność na niebie i na ziemi. Niech dozwoli wam wedle bogactwa swej chwały stać się przez Ducha jego mocnymi i silnymi w życiu wewnętrznym; niech Chrystus mieszka w sercach waszych przez wiarę; zapuśćcie głęboko korzenie w miłości i ugruntujcie się w niej, abyście wespół ze wszystkimi "świętymi" pojąc zdołali, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębia, i poznać mogli miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. A tak zostaniecie napełnieni całą pełnią Bożą. Temu, którzy przez swą moc, jaka w nas skutecznie działa, potrafi nieskończenie więcej uczynić niż to, o co prosimy lub co pomyśleć zdołamy - jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie, od pokolenia do pokolenia na wieki wieków. Amen.

 

Graduał i Alleluja

Ps 101:16-17

Timébunt gentes nomen tuum, Dómine, et omnes reges terræ glóriam tuam.

V. Quóniam ædificávit Dóminus Sion, et vidébitur in maiestáte sua. Allelúia, allelúia

Ps 97:1

Cantáte Dómino cánticum novum: quia mirabília fecit Dóminus. Allelúia.

 

Uczczą narody Imię Twoje Panie, a królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Pan bowiem odbudował Syjon i tam się okaże w swoim majestacie.

Alleluja, alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, gdyż Pan dokonał cudów. Alleluja.

 

Ewangelia

Sequéntia  sancti Evangélii secúndum Lucam.
R. Gloria tibi Domine!

Luc 14:1-11

In illo témpore: Cum intráret Iesus in domum cuiúsdam príncipis pharisæórum sábbato manducáre panem, et ipsi observábant eum. Et ecce, homo quidam hydrópicus erat ante illum. Et respóndens Iesus dixit ad legisperítos et pharisaeos, dicens: Si licet sábbato curáre? At illi tacuérunt. Ipse vero apprehénsum sanávit eum ac dimísit. Et respóndens ad illos, dixit: Cuius vestrum ásinus aut bos in púteum cadet, et non contínuo éxtrahet illum die sábbati? Et non póterant ad hæc respóndere illi. Dicebat autem et ad invitátos parábolam, inténdens, quómodo primos accúbitus elígerent, dicens ad illos: Cum invitátus fúeris ad núptias, non discúmbas in primo loco, ne forte honorátior te sit invitátus ab illo, et véniens is, qui te et illum vocávit, dicat tibi: Da huic locum: et tunc incípias cum rubóre novíssimum locum tenére. Sed cum vocátus fúeris, vade, recúmbe in novíssimo loco: ut, cum vénerit, qui te invitávit, dicat tibi: Amíce, ascénde supérius. Tunc erit tibi glória coram simul discumbéntibus: quia omnis, qui se exáltat, humiliábitur: et qui se humíliat, exaltábitur.

R. Laus tibi, Christe!
Pewnego szabatu poszedł Jezus do domu jednego ze znakomitych faryzeuszów na ucztę; a oni śledzili go bacznie. I oto stanął przed nim jakiś człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: "Wolno w szabat uzdrawiać czy nie?" A oni milczeli. Wówczas wziął go za rękę i uzdrowił go, a potem kazał mu odejść. Do nich zaś powiedział: "Jeśli komuś z was wpadnie do cysterny syn albo też wół, czy nie wyciągnie go natychmiast, nawet w szabat?" Nie potrafili mu na to odpowiedzieć. Spostrzegłszy, jak zaproszeni wyszukiwali sobie pierwsze miejsca, powiedział im następującą przypowieść: "Gdy cię ktoś zaprosi na gody weselne, nie siadaj na pierwszym miejscu. Bo może została zaproszona przez niego osoba znaczniejsza od ciebie, a wtedy mógłby ten, który was obu zaprosił, przyjść i powiedzieć ci: Ustąp mu miejsca! - a ty wówczas musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Nie, jeżeli cię zaproszono, to idź i usiądź na ostatnim miejscu. Jeżeli wówczas przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej! - a ciebie spotka zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Bo kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony

Ofertorium

Ps 39:14-15

Dómine, in auxílium meum réspice: confundántur et revereántur, qui quærunt ánimam meam, ut áuferant eam: Dómine, in auxílium meum réspice.

Panie pospiesz mi z pomocą, niechaj się zawstydzą, którzy szukają mej duszy, aby ją zgubić. Panie pospiesz mi z pomocą.

Sekreta

Munda nos, quaesumus, Domine, sacrificii praesentis effectu: et perfice miseratus in nobis; ut eius mereamur esse participes. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.
Oczyść nas, Panie, działaniem Twej ofiary i w miłosierdziu Twoim spraw,  byśmy zasłużyli brać w niej udział. Przez Pana naszego...

Prefacja (o Trójcy Przenajświętszej)

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in unius singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternaeque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże; Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie. Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie: Święty...

Komunia

Ps 70:16-18
Domine, memorabor iustitiae tuae solius: Deus, docuisti me a iuventute mea: et usque in senectam et senium, Deus, ne derelinquas me.

Wspominać będę sprawiedliwość: Tobie Panie jedynie właściwą. Tyś mnie, Boże, uczył od młodości mojej, więc też i na starość, aż po wiek sędziwy nie opuszczaj mnie, Boże.

Pokomunia

S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus
Purifica, quaesumus, Domine mentes nostras benignus, et renova caelestibus sacamentis: ut consequenter et corporum praesens pariter, et futurum capiamus auxilium. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.

 

Panie, oczyść łaskawie umysły nasze i odnów je niebiańskim Sakramentem, tak żeby i ciała nasze czerpały zeń pomoc na teraz i na przyszłość. Przez Pana naszego...

 


Dodane: 2011.10.01 07:41, Tagi: