Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 17 czerwca A.D. 2024 - św. Grzegorza Barbarigo, biskupa i wyznawcy, kolor szat: biały
 

XXIII (ostatnia) Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Sąd ostateczny

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny. «Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego» (lekcja), dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy sie dzisiaj o uwalnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu (sekreta).

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Propria - czyli teksty własne Mszy św. na XXIII (ostatnią) Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (20 listopada 2011.)

Introit

Ier 29:11; 29:12; 29:14

Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis

Ps 84:2

Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob.

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.

Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis

Oto co mówi Pan: Ja żywię myśl pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Łaskę okazałeś, Panie, ziemi swojej: przywróciłeś z niewoli potomków Jakuba

Chwała Ojcu...

Oto co mówi Pan...

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Komentarz ks. Macieja Zachary

Oremus
Excita, quaesumus. Dómine, tuórum fidélium voluntátes: ut, divíni óperis fructum propénsius exsequéntes; pietátis tuæ remédia maióra percípiant. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Prosimy Cię Panie, pobudź wolę wiernych Twoich, aby gorliwie korzystając z owoców służby Bożej, otrzymywali większą pomoc od Twojej ojcowskiej dobroci.

Przez Pana naszego...

Lekcja

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Colossénses.
Col 1:9-14
Fratres: Non cessámus pro vobis orántes et postulántes, ut impleámini agnitióne voluntátis Dei, in omni sapiéntia et intelléctu spiritáli: ut ambulétis digne Deo per ómnia placéntes: in omni ópere bono fructificántes, et crescéntes in scientia Dei: in omni virtúte confortáti secúndum poténtiam claritátis eius in omni patiéntia, et longanimitáte cum gáudio, grátias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctórum in lúmine: qui erí puit nos de potestáte tenebrárum, et tránstulit in regnum Fílii dilectiónis suæ, in quo habémus redemptiónem per sánguinem eius, remissiónem peccatórum.

R. Deo gratias

Bracia: nie ustajemy od chwili, kiedy nas doszła wiadomość o takim stanie rzeczy, zanosić za was modlitwy i błagania pragnąć, abyście posiedli doskonałą znajomość woli Bożej oraz pełnię mądrości duchowej. Wówczas będziecie mogli wieść życie godne Pana i podobać mu się we wszystkim. Będziecie rodzić bogate owoce przez wszelkie dobre uczynki i wzrastanie w poznaniu Boga; siły wasze wzmogą się wspaniale przez jego chwalebną moc, tak że okazywać będziecie we wszystkim cierpliwość i wytrwałość i dziękować będziecie z weselem Bogu Ojcu, który uczynił nas godnymi stać się uczestnikami dziedzictwa w światłości. On to wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł nad do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, grzechów odpuszczenie.

 

Graduał i Alleluja

Ps 43:8-9
Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos, qui nos odérunt, confudísti.
V. In Deo laudábimur tota die, et in nómine tuo confitébimur in saecula. Allelúia, allelúia
Ps 129:1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam. Allelúia.

Ty nas, Panie, wybawiasz od nieprzyjaciół naszych. Bogiem się chlubić będziemy po wszystkie czasy, a Jego Imię wysławiać przez wieki.

Alleluja, alleluja. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mojego. Alleluja.

Ewangelia

Sequéntia  sancti Evangélii secúndum Matthaeum.
R. Gloria tibi Domine!
Matt 24:15-35
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Cum vidéritis abominatiónem desolatiónis, quæ dicta est a Daniéle Prophéta, stantem in loco sancto: qui legit, intéllegat: tunc qui in Iudaea sunt, fúgiant ad montes: et qui in tecto, non descéndat tóllere áliquid de domo sua: et qui in agro, non revertátur tóllere túnicam suam. Væ autem prægnántibus et nutriéntibus in illis diébus. Oráte autem, ut non fiat fuga vestra in híeme vel sábbato. Erit enim tunc tribulátio magna, qualis non fuit ab inítio mundi usque modo, neque fiet. Et nisi breviáti fuíssent dies illi, non fíeret salva omnis caro: sed propter eléctos breviabúntur dies illi. Tunc si quis vobis díxerit: Ecce, hic est Christus, aut illic: nolíte crédere. Surgent enim pseudochrísti et pseudoprophétæ, et dabunt signa magna et prodígia, ita ut in errórem inducántur - si fíeri potest - étiam elécti. Ecce, prædíxi vobis. Si ergo díxerint vobis: Ecce, in desérto est, nolíte exíre: ecce, in penetrálibus, nolíte crédere. Sicut enim fulgur exit ab Oriénte et paret usque in Occidéntem: ita erit et advéntus Fílii hóminis. Ubicúmque fúerit corpus, illic congregabúntur et áquilæ. Statim autem post tribulatiónem diérum illórum sol obscurábitur, et luna non dabit lumen suum, et stellæ cadent de cælo, et virtútes coelórum commovebúntur: et tunc parébit signum Fílii hóminis in coelo: et tunc plangent omnes tribus terræ: et vidébunt Fílium hominis veniéntem in núbibus cæli cum virtúte multa et maiestáte. Et mittet Angelos suos cum tuba et voce magna: et congregábunt electos eius a quátuor ventis, a summis coelórum usque ad términos eórum. Ab arbóre autem fici díscite parábolam: Dum iam ramus eius tener túerit et fólia nata, scitis, quia prope est æstas: ita et vos tum vidéritis hæc ómnia, scitóte, quia prope est in iánuis. Amen, dico vobis, quia nonpræteríbit generátio hæc, donec ómnia hæc fiant. Coelum et terra transíbunt, verba autem mea non præteríbunt.

R. Laus tibi, Christe!

 

 

Onego czasu: powiedział Jezus uczniom swoim: Gdy zatem ujrzycie na miejscu świętym spustoszenie budzące odrazę, przepowiedziane już przez Daniela proroka - kto go czyta, niech dobrze rozważy - niechaj ci, którzy będą w Judei, uciekają w góry. Kto znajdzie się na tarasie, niech nie schodzi, aby jeszcze zabrać coś z domu. Kto będzie na polu, niech nie wraca, aby płaszcz swój zabrać. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Módlcie się, aby ucieczka wasza nie wypadła w zimie, albo w szabat. Bo wówczas nastanie wielka udręka, jakiej nie było nigdy od początku świata, aż dotąd i jakiej już nie będzie; a gdyby owe dni nie zostały skrócone, nikt nie byłby ocalony. Lecz przez wzgląd na wybranych dni owe zostaną skrócone. Jeżeli wam wtedy ktoś powie: Oto tu jest Mesjasz lub tam - nie wierzcie; bo powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, tak że mogliby nawet wybranych wprowadzić w błąd, gdyby to było możliwe. Oto przepowiedziałem wam. Gdy więc powiedzą wam: Oto jest na pustyni - nie idźcie tam; oto jest w ukrytej komnacie domu - nie wierzcie. Bo jak rozbłyska od wschodu i jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie też z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam zbierają się orły. Zaraz po tych dnia udręki słońce się zaćmi, a księżyc utraci blask swój, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. A wtedy biadać będą wszystkie narody ziemi. Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Roześle swych aniołów, którzy potężnym głosem trąb zwołają jego wybranych z czterech stron, z których wieją wiatry, z jednego krańca nieba aż po drugi. Weźcie sobie naukę z porównania z drzewem figowym. Gdy gałązki jego pęcznieją i liście wypuszczają, wiecie, że lato jest bliskie. Podobnie, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że to, co się ma stać, bliskie jest, stoi u progu. Zaprawdę powiadam wam: Nim przeminie to pokolenie wszystko się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą."

Ofertorium

Ps 129:1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam: de profúndis clamávi ad te. Dómine.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: Panie, wysłuchaj głos mój; z głębokości wołam do Ciebie, Panie

Sekreta

Pro nostræ servitútis augménto sacrifícium tibi, Dómine, laudis offérimus: ut, quod imméritis contulísti, propítius exsequáris. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.
Składamy Ci, Panie, tę ofiarę chwały, aby zwiększyć gorliwość w służbie Twojej, a w miłosierdziu Twoim daj nam doznać skutków tych darów, których nam udzieliłeś bez zasługi naszej. Przez Pana naszego...

Prefacja (o Trójcy Przenajświętszej)

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in unius singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternaeque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże; Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie. Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie: Święty...

Komunia

Marc 11:24
Amen, dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite, quia accipiétis, et fiet vobis.

Zaprawdę wam powiadam: o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.

Pokomunia

S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Oremus

Quaesumus, omnípotens Deus: ut, quos divína tríbuis participatióne gaudére, humánis non sinas subiacére perículis.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.

 

Prosimy Cię, Panie Boże nasz, nie dopuszczaj, aby Ci, którym dozwalasz weselić się uczestnictwem w Boskich tajemnicach, podlegali ludzkim niebezpieczeństwom. Przez Pana naszego...

 


Dodane: 2011.11.20 21:43, Tagi: propria